Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ Benice

Návštevy: 1022
Starosta Obce Benice podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa: Základnej školy s materskou školou v Beniciach, Benice 96, 038 42  Príbovce

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
 • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z .z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 • znalosť práce s PC vítaná
 • predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
 • vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu
Zoznam požadovaných dokladov:
 • žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • overené kópie dokladov o vzdelaní (vrátane jazykového)
 • doklad o dĺžke odbornej praxe
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Prihlášku do výberového konania doručte do 08.06.2018 do 13,00 hod na adresu:
Obec Benice, Obecný úrad v Beniciach, Benice 69, 038 42 Príbovce
Obálku označte heslom „ VK „.
Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy.

Ďalšie informácie:
Obec Benice, Obecný úrad v Beniciach, Benice 69, 038 42 Príbovce, 043/4294 352  Ing. Milan Remšík
Starosta obce Benice