Prenájom ATC pod Záhorím

Návštevy: 952

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Blatnica formou priameho nájmu č. 1/2018. Obec Blatnica v súlade so zákonom NR SR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vyhlasuje ponuku na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho nájmu:

Areál Autocampingu pod Záhorím:

  • parc. č.978/1-ostatné plochy o výmere 21 430 m2
  • parc.č. 978/3 -zastavané plochy o výmere 18 m2
  • parc.č. 978/4 – zastavané plochy o výmere 18 m2
  • parc. č. 978/5 – zastavané plochy o výmere 462 m2
  • chata Javorina, postavená na parcele č. 978/5
  • chata Javorina, postavená na parcele č. 978/4
  • chata Javorina postavená na parcele č. 978/3
  • turistická ubytovňa DELAP, postavená na parcele č. 978/7

Tieto nehnuteľnosti spolu s ich súčasťami a príslušenstvom, drobnými stavbami a stavebnými úpravami tvoria areál autocampingu. Účelom nájmu je vykonávanie podnikateľskej činnosti nájomcu v rozsahu jeho predmetu podnikania – poskytovanie ubytovania a reštauračných služieb, zapísanom v živnostenskom registri. 

Minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená na sumu 1991,64 € za rok.

Doba nájmu na dobu, ktorú schváli Obecné zastupiteľstvo v Blatnici.

Záujemcovia o prenájom vyššie uvedených nebytových priestorov doručia svoje písomné žiadosti spolu s priloženou kópiou živnostenského listu na Obecný úrad v Blatnici, 038 15 Blatnica, 1 do 20. júna 2018. V žiadosti musia uviesť svoj návrh ceny nájmu.Výberové konanie uchádzačov o priamy prenájom ponúkaných nebytových priestorov vykoná Obecné zastupiteľstvo v Blatnici.

Upozornenie: Žiadosti o prenájom doručené pred uverejnením tejto ponuky a po dátume uverejnenom v ponuke nebudú akceptované. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky. Prehliadku ponúkaných nebytových priestorov zabezpečí Obecný úrad v Blatnici. Výsledky výberového konania budú zverejnené na internetovej stránke obce a úradnej tabuli obce do 15 dní po zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Blatnici.

Doplňujúce informácie poskytnú pracovníci Obecného úradu v Blatnici na tel. č. 043/4948101.