Zasadnutia OZ

Zasadnutie OZ 13.12.2010

Prečítané: 3657x
V zmysle zákona NR SR číslo 369/1990 Z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2010 (pondelok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.
Program zasadnutia OZ
 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ
 4. Informácia hlavného kontrolóra obce o ukončenej kontrol
 5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2011 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu
 6. Schválenie správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a ZŠ
 7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2011
 8. Rôzne
 9. Vyhodnotenie roka 2010
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Účasť poslancov OZ na zasadnutí je potrebná !
 

Ing. Ivica Súkeníková

 

starostka obce    

 

 

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.
Viac informácií Rozumiem