Zasadnutia OZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12.2016

Prečítané: 1388x

V zmysle zákona NR SR číslo 369/1990 Z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 12. decembra 2016 (pondelok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. 

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ
 4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017
 5. Schválenie správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a ZŠ
 6. Informácia hlavného kontrolóra obce o ukončenej kontrole
 7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2017 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu
 8. R ô z n e
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver


Účasť poslancov OZ na zasadnutí je potrebná !
Zasadnutie obecného zastupiteľstva je zo zákona verejné !

Ing. Ivica Súkeníková
starostka obce