Zasadnutia OZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.3.2017

Prečítané: 681x

V zmysle zákona NR SR číslo 369/1990 Z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 20. marca 2017 (pondelok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.


Program zasadnutia OZ

  1. Otvorenie, schválenie programu
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ
  4. Informácia o ukončených kontrolách hlavného kontrolóra obce
  5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016
  6. Prejednanie žiadosti o odkúpenie Autocampingu pod Záhorím firmou Ekopyro Žilina, zastúpenú konateľkou MUDr. Alicou Jurčišinovou
  7. Prejednanie zmluvy o vecnom bremene na uloženie kanalizácie s firmou MSM 8.Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver


Účasť poslancov OZ na zasadnutí je potrebná !
Zasadnutie obecného zastupiteľstva je zo zákona verejné !

Ing. Ivica Súkeníková
starostka obce