Zasadnutia OZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.4.2017

Prečítané: 535x

V zmysle zákona NR SR číslo 369/1990 Z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 24. apríla 2017 (pondelok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia OZ

  1. Otvorenie, schválenie programu
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ
  4. Prejednanie poplatkov a ich výberu za dočasné parkovanie vozidiel na parkovisku pri vstupe do Gaderskej doliny
  5. R ô z n e
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver


Účasť poslancov OZ na zasadnutí je potrebná !
Zasadnutie obecného zastupiteľstva je zo zákona verejné !

Ing. Ivica Súkeníková
starostka obce