Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.05.2018

Návštevy: 889

V zmysle zákona NR SR číslo 369/1990 Z. § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28. mája 2018 (pondelok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. 


Program zasadnutia OZ

  1. Otvorenie, schválenie programu
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ
  4. Prejednanie žiadosti Poľovníckeho združenia Jasienok o kúpu resp. dlhodobý prenájom chatky na parcele reg. C 978/2 v areáli ATC pod Záhorím, ktorá slúži ako recepcia – prizvanie zástupcu poľov. združenia
  5. Prejednanie formy prenájmu ATC pod Záhorím
  6. Schválenie dodatku č. 2 k VZN o prevádzke Domu smútku a pohrebiska
  7. R ô z n e
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver


Zasadnutie obecného zastupiteľstva je zo zákona verejné !

Ing. Ivica Súkeníková
starostka obce