Oznamy - Materská škola

Zápis na školský rok 2017/2018

Prečítané: 611x
Riaditeľka materskej školy v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / Školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že  Zápis o prijatie dieťaťa do Materskej školy Blatnica na školský rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch 2.5. – 12.5. 2017. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môžu rodičia vyzdvihnúť u riaditeľky MŠ, alebo stiahnuť tu. Vypísanú žiadosť, podpísanú obidvoma rodičmi a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast aj s údajmi o očkovaní dieťaťa môžete doniesť do MŠ do 31.5. 2017.


Zákonné podmienky prijatia:
  • na predprimárne vzdelávanie do MŠ sa spravidla prijímajú deti od 3 do 6 rokov
  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
  • výnimočne je možné prijať aj dieťa mladšie ako tri roky – ak to umožnia kapacitné možnosti a MŠ má na to vhodné materiálne, personálne podmienky. Je však nevyhnutné, aby malo zvládnuté hygienické návyky a samoobslužné činnosti / nemá plienku, použije WC, oblečie si základné časti odevu, vie sa najesť, piť z pohára/
  • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. o neprijatí dieťaťa do materskej školy dostane rodič najneskôr do 30 dní odo dňa podania prihlášky.